DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików

Doświadczenie „dysfunkcyjnego dzieciństwa” niesie ze sobą konsekwencje, które przekładają się na funkcjonowanie w dorosłym życiu. Doświadczenie nieprzewidywalności postępowań, odrzucenia czy braku spójnego systemu wartości w jednostce rodzinnej powodują pewien rodzaj przystosowania, schemat zachowań, które w dorosłym życiu mogą znacznie utrudniać codzienne funkcjonowanie. Problemy te najczęściej dotyczą postrzegania siebie (negatywny stosunek do siebie, lęk przed zmianą, przymus kontrolowania), trudności w przeżywaniu uczuć, rozumieniu i realizacji potrzeb, trudności w tworzeniu bliskich, intymnych relacji (postawa zależności, zachowania autodestrukcyjne).

Terapia DDA

Zapraszamy osoby, które wychowały się w rodzinach dysfunkcyjnych lub alkoholowych, do udziału w grupie terapeutycznej. Grupa terapeutyczna DDD/DDDA rusza w październiku 2022 roku. Spotkania odbywać się będą w ramach działalności Ślężańskiego Centrum Terapii.

Grupa wsparcia Dorosłych Dzieci Alkoholików

Organizujemy również grupę wsparcia dedykowaną osobom współuzależnionym, członków rodzin osób pijących szkodliwie, uzależnionych oraz będących w trakcie leczenia odwykowego.

Uzależnienie ma negatywny wpływ na wszystkie możliwe dziedziny życia. Wpływa destrukcyjnie na rodzinę uzależnionego, jego pracę, społeczność, w której się obraca. Niszczy zdrowie, wpływając na wszystkie układy i większość organów. Ma wysokie powinowactwo do chorób psychicznych, potrafi całkowicie zmienić osobowość, prowadząc nawet do zatargów z prawem.

W zaawansowanej chorobie alkoholowej, uzależnieniu od narkotyków, leków czy uzależnień behawioralnych jedyną skuteczną terapią jest terapia uzależnień w ośrodku odwykowym.

+48 601 723 780