Co to jest terapia pogłębiona?

Terapia pogłębiona

Terapia pogłębiona to zajęcia terapeutyczne, które koncentrują się na przyszłości i pozwalają na
stopniowe usamodzielnianie się pacjenta na bo wprowadzone w życie zmiany były stabilne i długookresowe.

Terapia pogłębiona polega na spotkaniach grupowych, których celem jest pozyskiwanie zdolności do radzenia sobie z problemami we wszystkich płaszczyznach życia po zakończeniu terapii odstawowej, której celem jest radzenie sobie z zatrzymaniem uzależnienia, dlatego warunkiem przystąpienia do terapii pogłębionej jest ukończenie terapii podstawowej.

Po terapii podstawowej pogłębiona jest ogromną pomocą utrzymania abstynencji. Pomaga przepracować wątki, z którymi Pacjent styka się po opuszczeniu ośrodka, po zakończonej terapii stacjonarnej. Ma dużo obaw i lęków, dostrzega skutki swojego, często wieloletniego działania. Zetknięcie z nimi i środowiskiem może powodować złamanie abstynencji, dlatego tak ważne jest utrzymanie motywacji i „popychanie” pacjenta do dalszych działań zmierzających do utrzymania abstynencji. Często problemy są pokłosiem wcześniejszego zażywania substancji psychoaktywnej i koniecznie należy je przepracować po zetknięciu się z nimi w realnym życiu.

Cele terapii pogłębionej

Najważniejszym celem terapii pogłębionej jest już nie tylko zatrzymanie zażywania alkoholu, narkotyków czy leków lub porzucenie hazardu, a utrzymanie abstynencji. Ukierunkowuje pacjenta jak radzić sobie z emocjami, problemami, dylematami bez sięgania po używkę, bo ona nie jest żadnym rozwiązaniem. Pozwala te emocje, dylematy i problemy przepracować na grupowych zajęciach z
innymi pacjentami, często współtowarzyszami terapii podstawowej oraz oczywiście doświadczonym terapeutą.

W Naszym Ślężańskim Centrum Terapii za terapię pogłębiona odpowiada kierownik terapii Paweł Klimas członek zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień, należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, oraz Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Spotkania odbywają się cyklicznie w środy o godzinie 16- po więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

+48 601 723 780